Zadzwoń:

22 753-04-04

Wysoki kontrast

Negatywny kontrast

Lekki kontrast

Skala szarości

e-wyniki badań

Polityka prywatności

Rejestracja on-lineZAREJESTRUJ SIĘ

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RES - MED.40 przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

Data wejścia w życie przepisów RODO
25 maja 2018 r.

Administrator Pana/i Danych Osobowych
Administratorem Pana/i danych osobowych jest :
Spółka RES –MED. 40 Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach przy ul. Ludowej 7

Inspektor Ochrony Danych
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pana/i praw związanych z przetwarzaniem danych, jest następujący :
Tel. 22 723 83 06 lub 22 753 04 04,
mail: biuro@resmed40.pl,
ul. Ludowa 7, 05-816 Michałowice

Podstawy prawne i cel przetwarzania danych osobowych
W zakresie działalności NZOZ RES - MED 40 Sp. z o.o. przetwarzane będą przede wszystkim świadczenia usług medycznych. Informacje te są przetwarzane i składowane zarówno w postaci dokumentacji tradycyjnej jak i elektronicznej.

Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych i obowiązków ustawowych, a szczególności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.). Podanie Pana/i danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) w związku z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.)

Odbiorca Pana/i danych osobowych
Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych.

Elementy systemu ochrony danych osobowych
Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

  • dostęp do Państwa danych osobowych mają tylko ci pracownicy, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony,
  • systemy informatyczne Administratora, spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych,
  • zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z naszą oceną ryzyka z wykorzystaniem treści wymogów przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. W sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Posiada Pan/i prawo do:

  • uzyskania dostępu do treści swoich danych,
  • zażądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek:

  • drogą elektroniczną na adres: biuro@resmed40.pl,
  • listownie na adres naszej placówki,
  • osobiście w siedzibie Administratora Danych Osobowych.

Wniesienie skargi do organu nadzorczego
Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przekonania, że Pana/i dane osobowe zostały naruszone. Wniesienie skargi przysługuje Panu/i od każdej czynności wykonanej przez Administratora Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Organem nadzorczym w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Realizujemy świadczenia medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
Aby skorzystać z usług naszej przychodni bezpłatnie, należy przedstawić aktualne ubezpieczenie zdrowotne.
Posiadamy certyfikat ISO 9001-2015, oznacza to, że wprowadziliśmy i stosujemy system zarządzania jakością w zakresie świadczonych usług medycznych.
Legitymujemy się Certyfikatem Akredytacyjnym wydanym przez Ministra Zdrowia w dniu 11 sierpnia 2021 r. , potwierdzającym spełnienie standardów akredytacyjnych dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie działalności przychodni RES MED. 40 w Michałowicach

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.